huewitt header

总统的办公室设在汉娜大厅,套房220。 

总统办公室
名称 标题 EXT
肯huewitt 临时总统 (713)313-1179
肯尼亚flemon 行政执行总裁助理 (713)313-1301
海蒂·史密斯 参谋长 (713)313-1178
krystina d。芦苇 部门业务管理员 (713)313-7175
总统办公室 主线 (713)313-7033